Mikä yhdistää älypuhelinta ja kosmetiikkapurkkia? Molemmilla on käyttäjänsä – ja molemmilla on käyttäjäkokemuksensa. Applen tuotteet ovat jo kulunut esimerkki siitä, mitä hyvällä käytettävyydellä ja käyttäjäkokemuksella eli UX:llä voidaan saavuttaa. Nämä termit ovat niin yliopiston professorien, yritysten pomojen kuin loppukäyttäjienkin huulilla. Usein toistelluilla sanoilla viitataan yleensä siihen, että käyttäjät pitäisi huomioida sovelluksessa, nettisivulla, intranetissä tai ylipäätään missä tahansa käyttöliittymässä aina kahviautomaattia tai jopa meikkivoidepurkkia myöten entistä paremmin. Harva silti ajattelee, mitä kaikkea edellä kuvailtu maailma pitää sisällään. Otetaanpa siis pari askelta taaksepäin ja pohditaan UX:n perusteita. Aihe on aavistuksen verran tieteellinen, mutta yritetään pitää se selkokielisenä.

Käyttäjäkokemus ja käytettävyys

Käyttäjäkokemus on käytettävyyttä kokonaisvaltaisempi käsite. Käytettävyys keskittyy enemmän käytön laatuun ja tehokkuuteen, kun taas käyttäjäkokemus ottaa huomioon myös tuotteen miellyttävyyden. “Uuäksälle” on monia määritelmiä ja jopa ammattilaiset käsittävät sen usein eri tavoin. Voin kuitenkin listata muutaman kohdan, jotka avaavat käyttäjäkokemuksen luonnetta – ja jotka aiheeseen vihkiytynyt guru, herra Marc Hassenzahl, määrittelee käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden erottaviksi tekijöiksi:

  • Kokonaisvaltaisuus. Käyttäjäkokemuksessa tarkastellaan tuotteen ja käyttäjän välistä vuorovaikutusta käytettävyyttä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Siinä huomioidaan tehtäväkeskeisten ominaisuuksien lisäksi myös hedonistisia puolia. Niihin kuuluvat esimerkiksi kauneus, käyttäjän haastaminen ja stimulointi sekä mahdollisuus itseilmaisuun.
  • Subjektiivisuus. Käyttäjäkokemus on käytettävyyttä subjektiivisempi kokemus. Siinä tarkastellaan käyttäjän omaa kokemusta tuotteen tai palvelun kanssa.
  • Positiivisuus. Käyttäjäkokemus painottaa positiivisten seikkojen huomioimista. Kun käytettävyydessä keskitytään perinteisesti ongelmiin, esteisiin ja stressiä aiheuttaviin tilanteisiin sekä niiden poistamiseen, niin käyttäjäkokemuksessa korostetaan käytön positiivisia vaikutuksia.

UX ja aika

Käyttäjäkokemus on tavallaan enemmän kuin osiensa summa. Se ei käytettävyyden tavoin pyri viemään käyttäjää ainoastaan tiettyyn määränpäähän mahdollisimman helposti ja ongelmattomasti, vaan oleellista on myös fiilisten herättäminen. Ja fiilikset eivät rajoitu ainoastaan käyttöhetkeen. Kyseessä on pitkä prosessi, joka alkaa tiedostamattomasti jo paljon ennen tuotteen tai palvelun käyttöä. Sitä voidaan kuvata käyttäjäkokemuksen aikajänteellä.

UXtime

Käyttäjäkokemuksen aikajänne 1 (Roto et al., 2011: User experience white paper: bringing clarity to concept of user experience. )

 

Käyttäjäkokemuksen aikajänne kuvaa kokemuksen monipuolisuutta. Sen voidaan ajatella alkavan jo paljon ennen kuin tuotetta on edes olemassa. Kokemukset muista samantyyppisistä järjestelmistä ja brändeistä tulevat nimittäin vaikuttamaan henkilön suhtautumiseen uuden tuotteen tullessa markkinoille. Odotetusta käyttäjäkokemuksesta puhutaan silloin, kun henkilö saa ensimmäisen kerran uutta tietoa tuotteesta. Jo silloin syntyy tietty fiilis, jolla tuotteeseen suhtaudutaan. Ajattele, että seuraat aktiivisesti mobiilimaailmaa ja markkinoille on juuri tullut uusi älyluuri hienoilla ominaisuuksilla. Sinulle syntyy nopeasti jokin ensivaikutelma tuotteesta. Eikä tämä rajoitu vain teknologiaan. Mieti, että markkinoille on juuri tullut kosmetiikkatuote, joka yhdistää kasvovoiteen, aurinkosuojan ja meikkivoiteen (kyllä, avopuolisoni on kosmetiikkatyöntekijä). Jos seuraat kyseisiä markkinoita, alat heti muodostaa mielikuvia tuotteesta, vaikket olisi vielä päässytkään kokeilemaan sitä. Käyttäjäkokemus on läsnä kaikkialla, missä ihminen ja tuote kohtaavat.

Hetkellinen käyttäjäkokemus alkaa tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta. Se on läsnä aina, kun tuotetta käytetään. Tekniikasta puhuttaessa käyttöliittymän merkitys on tässä kohtaa valtava, sillä se luo positiivisen, negatiivisen tai neutraalin siteen ihmisen ja teknologian välille. Tämä side korostuu jaksottaisessa käyttäjäkokemuksessa, joka on osa jokaista yksittäistä käyttökertaa ja käsittää käytön jälkeen tapahtuvan reflektion. Kaikkeen tuotteen käyttöön linkittyvä kokonaisuus aina ensimmäisistä kuulopuheista alkaen muodostaa kumulatiivisen käyttäjäkokemuksen.

UX

Käyttäjäkokemuksen aikajänne 2 (Roto et al., 2011: User experience white paper: bringing clarity to concept of user experience. )

 

Käyttäjä, konteksti ja tuote

Voisi kai sanoa, että käyttäjäkokemuksen suunnittelu on helkutin hankalaa. Ei riitä, että tuntee käytettävyyden pääperiaatteet ja tuotteen. Pitää tuntea ihminen ja ihmisen sekä teknologian välinen vuorovaikutus (tai ihmisen ja kosmetiikkapurkin, mutta tämä on kuitenkin digiblogi, joten koitetaan päästä siitä aiheesta eroon). Se onkin haastavaa, mutta käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen oppeja noudattamalla saadaan usein aikaan erinomaisia asioita. Käytettävyys ja UX ovat pitkälti psykologiaa, joka kiedotaan hyvän suunnittelun avulla osaksi teknologisia ratkaisuja.

Vaikka käyttäjäkokemukseen vaikuttaa suuri määrä asioita, niin suunnittelua voidaan helpottaa jaottelemalla pääkohdat kolmeen kategoriaan. Kontekstin, käyttäjän ja tuotteen/järjestelmän huomioiminen suunnitteluvaiheessa auttaa tekemään tuotteesta toimivan. Tuntemalla nämä kolme asiaa pystytään todennäköisesti tarjoamaan käyttäjälle oikea tieto oikeassa paikassa, luomaan vuorovaikutus helppokäyttöisen käyttöliittymän kanssa ja ohjaamaan käyttäjä kohti todennäköisiä tavoitteita.

  • Konteksti. Käyttäjäkokemus voi muuttua käyttökontekstin vaihtuessa, vaikkei itse järjestelmä muuttuisikaan. Käyttökonteksti koostuu sosiaalisesta kontekstista (esim. työskentely yksin tai muiden kanssa), fyysisestä (esim. tuotteen käyttäminen toimistossa tai kotisohvalla tai bussissa), tehtäväkeskeisestä kontekstista (onko ympärillä muita huomiota vaativia tehtäviä) ja teknisestä informaatiokontekstista (esim. verkkoyhteyksien toiminta).
  • Käyttäjä. Käyttäjäkokemus on dynaamista, sillä käyttäjä kokee ja havaitsee tuotteen oman käyttömotivaationsa, mielialansa, omien henkisten ja fyysisten resurssiensa sekä odotustensa mukaan.
  • Tuote. Käyttäjän havainnot tuotteen ominaisuuksista vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Tärkeitä tekijöitä ovat ominaisuudet, jotka on suunniteltu järjestelmään (toiminnallisuus, esteettisyys, järjestelmän vuorovaikutus ja reagointi käyttäjän valintoihin), ominaisuudet, jotka käyttäjä on mahdollisesti lisännyt tai vaihtanut tai jotka ovat jatkuvassa käytössä (taustakuva, näytön naarmut ja suojukset yms.) ja myös brändi sekä käsitys valmistajasta ja sen tuotteista (kestävyys, ”vau-efekti”).

Mikä siis yhdistää älypuhelinta ja kosmetiikkapurkkia? Se, että käyttäjäkokemuksen huolellisella suunnittelulla voidaan tarjota käyttäjille parempia elämyksiä, jolloin he todennäköisesti palaavat tuotteen pariin myös myöhemmin ja sosiaalisen median aikakaudella levittävät siitä jopa sanaa muille. Ihminen on sosiaalinen ja tunteva olento, jolla on hyvin erilaisia tarpeita. Tämän olennon asettaminen suunnittelun keskiöön on yksi tärkeimmistä asioista, joilla digitaaliset palvelut saadaan menestymään. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on siten elintärkeä osa myös web-suunnittelua.

 

Hanki meiltä web-suunnittelua. Toimimme aina käyttäjän ehdoilla.

 

Share This